ĐỢT TUYỂN SINH CỬ NHÂN QUỐC TẾ

Tuyển sinh: Đợt 1: 01/03 - 20/08/2022
Đợt 2: 25/08 -30/09/2022
Đợt 3 15/11/2022 - 14/01/2023
Lịch khai giảng dự kiến: Đợt 1: 08/2022
Đợt 2: 10/2022
Đợt 3: 02/2023
Thông tin chi tiết về chương trình Chương trình Quốc tế https://daotaoquocte.vlu.edu.vn/
Liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế https://www.facebook.com/ieivlu Viện Đào tạo Quốc tế
Email: v.dtqt@vanlanguni.edu.vn
🏛 Phòng 1.02 &1.03, Toà nhà LV Đại Học Văn Lang, cơ sở chính
☎️ 0931 645 130 | 028 7106 7676